Via een aantal maatregelen willen wij ervoor zorgen dat alle Nederlanders voortaan een eerlijke kans maken op een publieke functie als burgemeester, Commissaris der Koning, lid van één van de honderden adviesraad of topambtenaar.

Verander de wet

De praktijk dat vrijwel alleen leden van de gevestigde partijen worden benoemd in het openbaar bestuur, wordt mogelijk gemaakt door een uitzondering in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (artikel 5 lid 4). Dit artikel zegt dat de anti-discriminatiebepalingen die normaal gelden bij het toekennen van banen, niet van toepassing zijn op functies in het openbaar bestuur. Artikel 5 lid 4 willen wij schrappen.

In plaats daarvan komen wettelijke bepalingen dat functies in het openbaar bestuur, de adviesraden en de ambtenarij worden toegekend op basis van deze principes:

  • Verdienste: de beste persoon wordt aangesteld voor de functie, ongeacht zijn partijlidmaatschap of andere irrelevante zaken, zoals bedoeld in artikel 1 en 3 van de Grondwet.

  • Eerlijkheid: er is geen discriminatie bij de beoordeling van kandidaten; het selectieproces moet objectief en onpartijdig zijn, en consistent worden toegepast.

  • Openheid: vacatures worden publiekelijk aangekondigd en kandidaten kunnen alle informatie krijgen en vragen stellen omtrent de functie en de vereisten.

Stel een waakhond in

Wij vragen om de instelling, naar Brits voorbeeld (Civil Service Commission) van een waakhond - een Onafhankelijke Commissie voor Publieke Benoemingen - die volledig onafhankelijk van de regering en de politieke partijen functioneert en die een zware rol krijgt in het sollicitatie- en selectieproces voor publieke functies. Zij moet specifiek de hierboven genoemde principes van verdienste, fairness en openheid bewaken en moet iedere stap in het wervingsproces goedkeuren.

Een eed en gedragscode

Ook vragen wij om het instellen van een eed voor alle publieke ambtsdragers die betrokken zijn bij politieke benoemingen dat zij de anti-discriminatiebepalingen in de Nederlandse Grondwet zullen respecteren, en om de instelling van een gedragscode met dezelfde inhoud voor alle organen van de Nederlandse (semi)-overheid.

Rapporteer regelmatig

Tenslotte vragen wij dat het College van de Rechten van de Mens, of een andere geëigende instelling,  vanaf nu elke 5 jaar rapporteert over de stand van zaken rond discriminatie bij benoemingen in het openbaar bestuur.

Teken ons burgerinitiatief Stop Partijpolitieke Benoemingen hier >>>