ANBI-informatie | Meer Democratie

ANBI-informatie

Hieronder vindt u, in aanvulling op de elders op deze website gepubliceerde informatie, meer gegevens die wij als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht moeten publiceren.
 

Naam: Stichting Meer Democratie

RSIN: 854423850

Bezoek- en postadres: Wenckebachweg 144-148, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht

Beschrijving/doelstelling:

De stichting heeft ten doel de verdieping en vernieuwing van de democratie, zowel de verbetering van het vertegenwoordigende stelsel als de invoering van instrumenten van directe democratie, inclusief referenda en volksinitiatieven, waardoor burgers direct kunnen beslissen over onderwerpen en het verrichten van el hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting handelt vanuit het beginsel van de volkssoevereiniteit, ofwel de politieke gelijkheid van elke burger. De stichting is onafhankelijk ten aanzien van politieke partijen en stromingen.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Meer Democratie is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer en directe zeggenschap wil geven in de politiek en samenleving. Iedereen heeft wel ideeën over hoe de buurt, de stad en Nederland beter kan. Iedereen wordt (potentieel) geraakt door overheidsbeleid. En iedereen betaalt verplicht mee aan de financiering van het publieke bestel. Daarom moet iedereen meer ruimte krijgen om initiatieven te nemen, moet iedereen meer kunnen mee beslissen over nieuw politiek beleid en meer keuze hebben door wie wij worden bestuurd in de gemeente, in het land en in Europa. Onze missie is het streven naar een inclusieve samenleving, waar iedereen betrokken is bij de beslissingen die over hen genomen worden. Daardoor wordt Nederland nog initiatiefrijker, vrijer en leuker dan het al is!

Wij zijn een actieve beweging die steeds nieuwe initiatieven neemt voor verbetering en verdieping van onze democratie. Wij ontwikkelen nieuwe vormen van democratie, pikken best practices uit de binnen- en buitenlandse praktijk op en voeren actie om deze (verder) ingevoerd te krijgen. En we zijn kritisch als het de verkeerde kant uitgaat met de democratische rechten. We richten ons tot de politiek om hun gedrag en werkwijze te veranderen en meer rechten te geven aan burgers om mee te beslissen. We richten ons tot onze medeburgers om ons te steunen en zelf de handen uit de mouwen te steken voor de publieke zaak. We worden gefinancierd door donaties van individuele burgers – dit maakt ons onafhankelijk van overheid en politieke partijen.

Ons doel is een Nederland waarin de staat zich veel meer dan nu dienend opstelt naar de burgers. Waarin burgers de democratie echt ervaren als iets dat ze gezamenlijk vormgeven. Waarin burgers geen passieve objecten van overheidsbeleid zijn, maar waarin ze actief kunnen bijdragen en steeds kunnen kiezen welk beleid ze prefereren. Waarin belasting betalen geen vervreemdende aangelegenheid is, maar waarin hoogte en besteding steeds direct door burgers kunnen worden bijgestuurd. Waarin volksvertegenwoordigers weer echt volksvertegenwoordigers zijn, zoveel mogelijk een direct eigen kiezersmandaat hebben en zonder opgelegde partijdiscipline besluiten. Waarin cynisme en wantrouwen plaats maken voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid, publiek debat en dialoog, creatieve oplossingen en draagvlak voor beleid. Waarin de staat op afstand blijft van de vrije ruimte van cultuur, levensbeschouwing, het vrije woord, het vrije verenigingsleven, het internet, het onderwijs, de zorgsector en ga zo maar door. Een overheid die initiatieven van burgers juist verwelkomt, stimuleert en de ruimte laat.

Hoofdlijnen activiteitenplan:

 • Invoering van het nationale volksinitiatief. Beginnend met het agendarecht, kan het volksinitiatief het sluitstuk zijn van een proces waarbij burgers of maatschappelijke organisaties een voor hen belangrijk onderwerp in het maatschappelijk debat brengen om uiteindelijk gezamenlijk tot besluitvorming te komen.
 • Publieke functies (burgemeester, CdK, wethouders, lid adviescollege, hogere ambtenaren enz.) openstellen voor niet-partijleden (bijvoorbeeld via aanpassing van de Wet gelijke behandeling, die partijpolitieke benoemingen uitzondert van artikel 1 en artikel 3 van de Grondwet, waardoor politici nu niet-partijleden voor nagenoeg 100% kunnen uitsluiten van benoemde publieke functies).
 • Invoering van landelijke Buurtwet die de mogelijkheden voor lokale burgerinitiatieven vergroot of voor de invoering van buurtverordeningen in zoveel mogelijk gemeenten.
 • Invoering van het correctief referendum en het volksinitiatief in alle gemeenten en provincies, hetzij via een landelijke wet, hetzij via lokale verordeningen.
 • Wetswijzigingen die overheden verplichten om bij elke groot project (bijvoorbeeld een project groter dan X procent van hun jaarbegroting) hun burgers vanaf het begin te informeren en consulteren en/of een referendum te houden.
 • Invoering van transparante en door burgers te beïnvloeden begrotingen (budgetmonitoring en budgetrecht); invoering van buurtbudgetten waarbij buurtbewoners onderling bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven.
 • Invoering van een geheime stemming voor parlementsleden, zodat een einde wordt gemaakt aan de moordende fractiediscipline (99,998 procent van de stemmen in de Tweede Kamer worden volgens de partijlijn uitgebracht).
 • Invoering van het verplicht referendum over b.v. grondwetswijzigingen en internationale verdragen die nationale soevereiniteit afstaan aan het internationale niveau. Dit sluit aan bij de huidige roep om meer zeggenschap voor de bevolking over EU-verdragen.
 • Meer democratie in Europa, aansluitend bij Democracy International en hun campagne voor een Europabreed referendum (i.c. nationale referenda in alle EU landen op hetzelfde moment) en het beïnvloeden van het EU parlement om burgervriendelijke procedures op te zetten voor agendarecht en participatie.
 • Het ontwikkelen en verspreiden van kennis omtrent directe democratie en democratische vernieuwing, via onze website, publicaties, adviezen, workshops, symposia etc. Hierdoor worden we een serieuze gesprekspartner voor politici, ambtenaren en de media. Ook scholen we hierdoor onze achterban en onze vrijwilligers.
 • Lobbyen is effectief om doelen te bereiken. Het is een inherent onderdeel van onze organisatie om de gezaghebbende gesprekspartner te zijn van politieke partijen en overheden om meer zeggenschap voor burgers te realiseren. Ook vormen we een tegenwicht aan krachten in de samenleving die minder openheid en democratie willen.
 • Het ondersteunen van burgers en organisaties die referenda willen initiëren, burgerinitiatieven lanceren, enz., door (voor donateurs / partnerorganisaties) gratis of goedkope adviezen of workshops aan te bieden. Niet-donateurs betalen een commercieel tarief.

Bestuurders: Eisse Kalk (voorzitter), Erik Bout (secretaris), Matthijs Pontier (penningmeester) en Lara de Brito (bestuurslid).

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van bezoldiging. Zij ontvangen indien nodig een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Activiteitenverslag:

Activiteitenverslag 2015: 

 • Oprichting van de stichting, verkrijgen van de ANBI status, opzetten (financiële) administratie
 • Opening van de website www.meerdemocratie.nl
 • Start van het burgerinitiatief "Stop de Vriendjespolitiek": via dit burgerinitiatief willen wij een einde maken aan de praktijk dat de grote politieke partijen publieke functies onder de eigen leden verdelen. Dit is in strijd met artikel 3 van de Grondwet. Wij willen invoering van een systeem als in Engeland waarbij een onafhankelijke commissie alle sollicitatieprocedures voor openbare functies moet goedkeuren.
 • Start van de campagne "Mijn buurt, ons recht": via deze campagne willen wij meer ruimte creëren voor burgerinitiatieven met maatschappelijke meerwaarde, en voor hen bepaalde rechten verankeren in wetten en/of verordeningen.
 • Start van de campagne "Referendum over TTIP en CETA": lancering van www.ttip-referendum.nl met een petitie die vraagt om een referendum over de handelsverdragen TTIP en CETA.
 • Organisatie van verschillende bijeenkomsten over democratische thema's, al dan niet in het kader van bovengenoemde acties.
 • Het geven van interviews en het schrijven van opiniestukken in de landelijke media.

Activiteitenverslag 2016: 

 • Continuering van het burgerinitiatief "Stop de Vriendjespolitiek" en de campagne "Mijn buurt, ons recht".
 • Uitbouw van de campagne "Referendum over TTIP en CETA: 
  • Uitbouw van de coalitie van organisaties die meedoet aan de referendumcampagne
  • Verdere inzameling handtekeningen voor het CETA-referendum.
  • Voorbereiding van de referendumfase, planvorming enz.
 • Lancering van verschillende kleine petities, waaronder de petitie "Stop de Amsterdamse Regenten" (stop de afbraak van de democratie die dreigt door de invoering van het nieuwe bestuurlijke stelsel van wethouder Choho).
 • Organisatie van diverse bijeenkomsten.
 • Het geven van vele interviews, het optreden in radio- en tv-programma's en verzorgen van bijdragen voor opiniepagina's.
 • Advies geven aan lokale burgergroepen die direct-democratische instrumenten willen gebruiken om hun doelen te bereiken.

Activiteitenverslag 2017:

 • Verder uitbouw van de campagne "Referendum over TTIP en CETA"
  • Vergroting van de coalitie
  • Overhandiging van 200.000 handtekeningen aan landelijke politici op een mediamoment
  • Publicatie van het boekje "CETA voor Dummies"
 • Lancering van de campagne "Red het referendum" (tegen de afschaffing van het raadgevend referendum)
  • Publicaties en interviews in de media
  • Lobbying onder relevante politici
  • Voorbereiding van een rechtszaak wegens de afschaffing van het referendum
 • Publicatie van een rapport over de standpunten m.b.t. democratie in de verkiezingsprogramma's bij de Tweede-Kamerverkiezingen van maart 2017
 • Organisatie van diverse bijeenkomsten.
 • Het geven van vele interviews, het optreden in radio- en tv-programma's en verzorgen van bijdragen voor opiniepagina's.
 • Advies geven aan lokale burgergroepen die direct-democratische instrumenten willen gebruiken om hun doelen te bereiken.

Activiteitenverslag 2018:

 • Uitbouw van campagne “Red het referendum” tegen de afschaffing van de Wet Raadgevend Referendum via een petitie, drie rechtszaken tegen de regering, vele media-optredens en betrokkenheid bij de organisatie van hoorzittingen in de Eerste Kamer
 • Start van de campagne “Wij willen onze burgemeester kiezen:  met een comité van bekende Amsterdammers hebben we via een officieel volksinitiatief hebben we een plan in de Amsterdamse gemeenteraad gebracht voor een ad-hoc verkiezing van de nieuwe Amsterdamse burgemeester.
 • Samen met zusterorganisaties in andere EU-staten hebben we een petitie gelanceerd voor een einde aan de vervolging van de Catalaanse onafhankelijkheidsleiders na het referendum in Catalonie op 1 oktober 2017.
 • Start van een petitie voor invoering van de gekozen burgemeester. In november 2018 werd de grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk maakt, definitief goedgekeurd.
 • Organisatie van diverse bijeenkomsten.
 • Het geven van interviews, het optreden in radio- en tv-programma’s en het verzorgen van bijdragen voor opiniepagina's.
 • Advies geven aan lokale burgergroepen die direct-democratische instrumenten willen gebruiken om hun doelen te bereiken.

Activiteitenverslag 2019: 

 • Campagne “Now the Citizens”: samen met zusterorganisaties uit verschillende EU-landen hebben we duizenden kandidaten benaderd voor een plan voor fundamentele democratische hervormingen in de EU: burgerconferenties over de democratischetoekomst van Europa met afsluitende referenda in alle EU-lidstaten. Het plan voor de burgerconferenties is deels overgenomen door de Europese Commissie.
 • Campagne voor verbetering van het Amsterdamse referendum: we hebben steun gekregen van een raadsmeerderheid voor een forse verlaging van de drempels en uitzonderingen. 
 • Herstart van de campagne tegen het handelsverdrag CETA via een lobby in de Tweede Kamer en een oproep aan onze achterban om protestmails te sturen aan de Kamerleden.
 • Organisatie van diverse bijeenkomsten.
 • Het geven van interviews, het optreden in radio- en tv-programma’s en het verzorgen van bijdragen voor opiniepagina's.
 • Advies geven aan lokale burgergroepen die direct-democratische instrumenten willen gebruiken om hun doelen te bereiken.

Activiteitenverslag 2020: 

 • Campagne voor een directe verkiezing van de nieuwe burgemeester van Den Haag via lobbying onder lokale politici en publiciteit via de media
 • Campagne voor verbetering van de provinciale referendumverordening in Limburg via lobbying onder lokale politici en publiciteit
 • Campagne voor het houden van een parlementaire enquete over het coronabeleid middels een petitie en publiciteit
 • Campagne voor een directe verkiezing van de nieuwe burgemeester van Utrecht via lobbying onder lokale politici en publiciteit
 • Campagne met mailactie richting de Tweede Kamer voor democratische verbetering van de coronawet: zeggenschap over alle maatregelen voor de Tweede Kamer, geen 
 • Campagne richting de Eerste Kamer voor verwijdering van de hoge uitkomstdrempel uit de grondwetswijziging voor het bindend correctief referendum
 • Campagne met mailactie richting de Eerste Kamer voor snelle tegenstem tegen het CETA-verdrag
 • Het geven van interviews, het optreden in radio- en tv-programma’s en het verzorgen van bijdragen voor opiniepagina's.
 • Advies geven aan lokale burgergroepen die direct-democratische instrumenten willen gebruiken om hun doelen te bereiken.

 

Financiële verantwoording:

Download hier de jaarrekeningen vanaf het begin (deze worden steeds zo spoedig mogelijk na het verstrijken van het betreffende jaar toegevoegd):

Jaarrekening 2015 
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Opheffing stichting:

Artikel 1a, lid h van onze statuten: bij opheffing van de stichting gaat het batig liquidatiesaldo dat nog over is, naar de vereniging Mehr Demokratie e.V. in Duitsland. 

randomness